Regulamin


1 Postanowienia ogólne
1.1 Właścicielem i Administratorem Taniedruki.epn.pl jest:

F.H.U.Europartners Mirosław Dudek,ul.Wieniawskiego 49, 43-100 Tychy,NIP:646-216-13-67

Zwanej dalej jako „administrator” lub „usługodawca”.

1.2 Serwis dostępny jest pod adresem http://www.taniedruki.epn.pl

1.3 Niniejszy regulamin określa:

a) warunki korzystania z serwisu;
b) zasady przyjmowania zleceń;
c) zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta;
d) warunki reklamacji;
e) odpowiedzialność uslugodawcy;

2.  Warunki korzystania z serwisu   
2.1 Korzystanie z serwisu taniedruki.epn.pl oznacza, że akceptują państwo niniejszy regulamin i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

2.2 Aby utworzyć konto w systemie taniedruki.epn.pl należy wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie taniedruki.epn.pl.

2.3 Likwidacja konta
Konto danego klienta w systemie taniedruki.epn.pl może zostać zlikwidowane przez administratora w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem.

2.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących klienta (dane wprowadzone przy tworzeniu konta) oraz wszystkich danych dotyczących zleceń klienta, którego konto zostało usunięte.

2.6 Dane wprowadzone przez klienta przy tworzeniu konta w systemie można zmienić zgłaszając pisemną prośbę na adres info@taniedruki.epn.pl

2.7 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów i usług znajdujących się w ofercie, do wprowadzania promocji w sklepie oraz do jej odwoływania w dowolnym momencie.

2.8 Ceny opublikowane w taniedruki.epn.pl są cenami netto do których doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

2.9 Dane teleadresowe są wykorzystywane zgodnie z polityką prywatności >>

3. Zamówienia
Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem usługi.

W chwili wysłania przez Klienta zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania, które zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy (podany po złożeniu zamówienia) lub gotówką kurierowi przy odbiorze.

Czas realizacji usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez usługodawcę. Proces weryfikacji może być rozpoczęty po spełnieniu nastepujących warunków:

-          należy przesłać plik;

-          dokonać płatności (przy wyborze metody “Przedpłata przelewem, z pobraniem”);


3.1 Terminy przyjmowania zleceń
Zamówienia w systemie taniedruki.epn.pl można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

3.2 Warunki realizacji zamówienia

Terminy realizacji zleceń niestandardowych – niezawartych w cenniku taniedruki.epn.pl będą ustalane indywidualnie z klientem.


3.3 Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez uslugodawcę danych dostarczonych przez klienta. W przypadku zamówień nietypowych usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji.

3.5. Płatności realizownane są "za pobraniem" lub przedpłata na konto. W przypadku zamówień z poza Polski płatności mogą być realizowane tylko jako przedpłata na konto.

3.6. Złożenie zamówienia na daną ilość dotyczy jednego rodzaju projektu.

3.7  Z uwagi na fakt, iż właściwości zamawianych w ramach Portalu produktów są ściśle określone przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.

 

4. Reklamacje
Reklamację może złożyć każdy klient zalogowany w systemie taniedruki.epn.pl , posiadający konto i zrealizowane zamówienie.

Reklamacje można złożyć za pośrednictwem systemu taniedruki.epn.pl logując się na swoje konto. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego zamówienia można przesyłać na adres info@taniedruki.epn.pl


4.1 Warunki zgłoszenia reklamacji
4.1.1 Zgłaszając reklamację klient winien jest zawsze posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji w systemie taniedruki.epn.pl oraz numerem zlecenia, które chce zareklamować.


4.1.2 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

4.1.3 Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

Jeśli powodem reklamacji są różnice w kolorze w stosunku do oczekiwań - warunkiem dochodzenia reklamacji jest zamówienie przed drukiem odbitki próbnej (Proof, Cromalin itp.).


4.2 Reklamacje zgłoszone w dni wolne od pracy  będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych licząc od kolejnego dnia roboczego


5. Materiały do druku
5.1 Usługodawca nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta.
Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, usługodawca może odmówić drukowania takich materiałów.

5.2 Usługodawca nie dokonuje korekty (treści) w materiałach przesłanych przez klienta


5.3 W przypadku niezgodności danych przesłanych przez klienta ze specyfikacją usługodawcy dane te będą odsyłane do klienta celem poprawy. Czas realizacji zlecenia jest liczony od momentu otrzymania zaakceptowanych przez klienta poprawnych i zgodnych ze specyfikacją druku usługodawcy danych.

5.4 Klient, każdorazowo z chwilą zamieszczenia własnego pliku zapewnia, że jest uprawniony do jego zamieszczenia w Serwisie Internetowym, w tym do jego zwielokrotniania; Klient zapewnia, że zamieszczony plik nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej osób trzecich bądź ich dóbr osobistych; zamieszczając plik w Serwisie Internetowym, Klient udziela Usługodawcy licencji na korzystanie zamieszczonych przez Kupującego plików, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zawartej pomiędzy Klientem a Usługodawcą umowy. Licencja, udzielana przez Kupującego uprawnia Usługodawcę do korzystania z zamieszczonych plików bez ograniczeń terytorialnych, na czas nieokreślony. Przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania zawartej z Klientem umowy oraz przez okres, w którym Klient może kierować roszczenia do Usługodawcy z tytułu nieprawidłowego wykonania umowy, Usługodawca może zwielokrotniać pliki, w całości lub ich fragmenty, w sposób trwały lub czasowy dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową), dokonywać modyfikacji plików oraz rozpowszechniać pliki lub wprowadzać je do obrotu, w zakresie koniecznym dla prawidłowego wykonania zawartej pomiędzy Klientem a Usługodawcą umowy. Usługodawca może udzielać sublicencji podmiotom współpracującym, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedającego umowy. Licencja udzielana Usługodawcy w ww. zakresie jest licencją bezpłatną, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.  

6.  Zakres odpowiedzialności serwisu
6.1 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;

b) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym. W których nie były dokonywane korekty przez usługodawcę;

c) Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe;

d) Opóźnienia w dostawie materiałów przez kurierów zewnętrznych;

e) Opóźnienia w druku które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od usługodawcę, przerw w dostawie energii elektrycznej itp.;

f) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;

g) Usługodawca nie odpowiada za jakość i terminowość przesyłek kurierskich oraz ich ewentualną utratę przez firmę Kurierską;

 

7. Wszelkie spory dotyczące wykonania niniejszej umowy rozstrzygane bedą przez Sąd miejscowo właściwy dla usługodawcy.